[Exploring the "motion" = "function" of the ribosomal A-site molecular switch].

Tanpakushitsu kakusan koso. Protein, nucleic ac... 54(11):1356 (2009) PMID 19764470

DOI: