Oral pathology. Florid cemento-osseous dysplasia.

Journal - Oklahoma Dental Association 101(9):38 (2010) PMID 21207924

DOI: